Kancelaria

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicji Sokołowskiej.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771) w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. 3 u.k.s.).

 

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicji Sokołowskiej korzysta obecnie z systemów informatycznych:

 

 

 

CBDKW – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych to system, za pośrednictwem którego komornik może uzyskać informację czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

SEPI - Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna

System dzięki, któremu komornik uzyskuje dane o osobach zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, w szczególności informacji nt. okresu pozostawania w ewidencji urzędu, statusu osoby na rynku pracy, okresów i wysokości przyznanych i pobieranych świadczeń oraz odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, zapytania wysyłane są drogą on-line.

 

System OGNIVO - zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika

System OGNIVO daje możliwość skierowania elektronicznego zapytania do banku w celu ustalenia czy dłużnik posiada rachunek bankowy. Lista podmiotów uczestniczących w systemie OGNIVO dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.: http://www.kir.com.pl.

 

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

PUE - Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków, w tym wniosków o ustalenie danych dłużnika, tj. : płatnika składek, zgłoszonego rachunku bankowego, adresu zameldowania, adresu zamieszkania.

System Źródło

Program, który służy do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych. Za jego pośrednictwem poszczególni użytkownicy systemu, w zależności od posiadanych uprawnień, mogą gromadzić, przeglądać i przetwarzać dane gromadzone w SRP. W skład SRP wchodzą: Rejestr Ewidencji Ludności, Rejestr Dowodów Osobistych, Baza Usług Stanu Cywilnego, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów.


MPE – Monitor Postępowania Egzekucyjnego

MPE umożliwia upoważnionym przez Komornika Sądowego stronom wyświetlanie istotnych informacji o postępowaniu egzekucyjnym. Użytkownik przegląda stan swoich spraw po zalogowaniu się na stronie internetowej. Prezentowane w portalu MPE informacje pochodzą z aplikacji Komornik SQL-VAT.

 

 

System Informacji Prawnej LEX

Program dla osób poszukujących szerokiej i aktualnej informacji prawnej. Najważniejsze cechy programu to: stale poszerzana i uaktualniana baza dokumentów autorskich, codzienna aktualizacja, łatwe przeszukiwanie rozbudowanej bazy informacji za pomocą słownika, haseł i filtrów oraz możliwość personalizacji programu poprzez dodawanie dokumentów do ulubionych czy opatrywanie ich własnymi notatkami.