Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej w m. Szynwałd 79/3, 86-320 Łasin nr KW TO1U/00025691/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 16 stycznia 2020 r.

o godz. 10:30 w sali nr 11

w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

 

odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w m. Szynwałd 79/3, 86-320 Łasin - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem wynoszącym 2999/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali (KW nr TO1U/00023063/7).

     Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 57,89 m2. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc oraz spiżarni.

     Nieruchomość oszacowana została na kwotę 73.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. 48.666,67 zł.

     Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 7.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

     Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w:

 

Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu Nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakter urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.